mobil : 0917 840 826, e-mail : office@eccsro.sk


Úvod

RK-0307 Tvorba projektov pre EÚ na počítači (rekvalifikačný kurz)
Potvrdenie MŠSR o akreditácii č. 1686/10036/2006/88/1 vydané 23.03.2006

Cieľ vzdelávacej aktivity
- Účastníci kurzu budú pripravení na písanie projektov pre získanie grantov z eurofondov prostredníctvom počítača.

Cieľová skupina
- Malí a strední podnikatelia, SZČO, zamestnanci firiem, absolventi škôl, evidovaní nezamestnaní

Požadované vstupné vzdelanie
- Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Profil absolventa
- Účastníci vzdelávania získajú zručnosti a vedomosti na písanie projektov pre získanie grantov z EÚ, budú rozumieť a bežne používať odbornú terminológiu, naučia sa postupnosť krokov ako písať projekt a pracovať tímovo pri tvorbe projektu. Budú schopní aplikovať vhodné metódy na písanie projektu a budú vedieť sa orientovať v rôznych grantových schémach, prípadne vyhľadávať vhodné pre svoje zámery a ciele.

Možnosti jeho uplatnenia na trhu práce:
- podnikatelia a SZČO – uplatnenie v rámci rozvoja svojich podnikateľských aktivít a vzdelávania
- zamestnanci firiem – uplatnenie v rámci firmy na všetkých pozíciách (manažér projektov, rozvoja, vzdelávania, manažér výroby, kvality, inovácii, IT technológii a pod.), absolventi škôl, evidovaní nezamestnaní – uplatnenie pri hľadaní si zamestnania zvýšením svojej odbornosti v oblasti projektovania

Metódy výučby
- Interaktívne metódy aplikované v práci s prípadovými štúdiami vybraných grantových schém, kreatívne techniky prezentácie, prednáška, rozhovor, aktívne počúvanie, tímová práca, inštruktáž.

Zakončenie kurzu
- Písomný test z teoretickej časti.
- Praktická časť – obhajoba a konzultácia návrhu vlastného projektu na získanie dotácie z EÚ s odborným lektorom.

Celkový rozsah a plán vzdelávacej aktivity
Plán vzdelávacej aktivity Teória Prax Rozsah
Projektový cyklus    3 hod.    1 hod.    4 hod.
Zdroje čerpania finančných prostriedkov fondov EÚ    4 hod.    0 hod.    4 hod.
Príprava, plánovanie, ciele projektu, SWOT analýza    5 hod.    3 hod.    8 hod.
Metodológia projektu, rozpočet projektu, udržateľnosť a výstupy projektu    5 hod.    3 hod.    8 hod.
Logická plánovacia matica, sumár projektu    4 hod.    4 hod.    8 hod.
Podporné dokumenty, spätná väzba    1 hod.    1 hod.    2 hod.
Obsluha PC a vypracovanie projektu pre EÚ  10 hod.  70 hod.  80 hod.
Praktické a teoretické skúšky, konzultácie    3 hod.    3 hod.    6 hod.
Celkový rozsah pre ECDL  32 hod.  82 hod. 120 hod.
Optimálny počet uchádzačov : 20
Copyright © 2008 www.eccsro.sk, Education & Consulting Center s.r.o., Fándlyho 24, 900 31 Stupava
Realizácia : Webhelp